Zamknij

Rozliczenie PIT 2020 z małżonkiem - WARUNKI, próg podatkowy: od kiedy i jak się rozliczyć?

Karolina Piotrowska
03.04.2020 14:50
Rozliczenie PIT 2020 z małżonkiem - WARUNKI, próg podatkowy: od kiedy i jak się rozliczyć?
fot. Shutterstock

Rozliczenie PIT 2020 z małżonkiem jest możliwe, jeśli spełniamy warunki określone przez ustawodawcę. Sprawdzamy, jak rozliczyć PIT 2020 wspólnie z małżonkiem, próg podatkowy, warunki, od kiedy i w jakich sytuacjach warto z tego skorzystać.

Rozliczenie PIT 2020 z małżonkiem - WARUNKI, próg podatkowy: od kiedy i jak się rozliczyć? Osoby, które spełniają określone przez ustawodawcę warunki, mogą składać wspólne deklaracje roczne PIT 2020 za 2019 rok. Poniżej zebraliśmy wszystkie najważniejsze szczegóły na temat wspólnego rozliczenia PIT 2020 z małżonkiem, warunki, progi dochodowe i inne informacje.

Ulga na dziecko 2020: ile wynosi i komu przysługuje ulga podatkowa na dzieci? [KWOTA, LIMIT]

Jak rozliczyć PIT 2020 wspólnie z małżonkiem? [WARUNKI, PRÓG PODATKOWY]

Małżonkowie, którzy pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i między którymi istniała przez cały rok wspólność majątkowa małżeńska, mają możliwość złożenia wspólnego zeznania podatkowego. W wyniku wniosku wyrażonego we wspólnym rozliczeniu PIT 2020 małżonkowie podlegają opodatkowaniu łącznie od sumy swoich dochodów (po uprzednim dokonaniu odliczeń od dochodu odrębnie przez każdego z nich).

Warunki, które umożliwiają wspólne rozliczenie PIT 2020 z małżonkiem, to:

1. małżonkowie (w tym również zmarły małżonek) w roku podatkowym, za który dokonują rozliczenia:

 • podlegali nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. byli rezydentami polskimi lub
 • mieli miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej lub jeżeli jeden z nich podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, a drugi miał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej - jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych;

Rozlicz PIT za darmo z Fundacją Radia ZET

2. żaden z małżonków w roku podatkowym nie był opodatkowany:

 • 19% "podatkiem liniowym",
 • zryczałtowanym podatkiem dochodowym za wyjątkiem dochodów z najmu,
 • zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych,
 • podatkiem tonażowym,
 • według ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych;

3. zostanie złożony wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków, wyrażony w zeznaniu podatkowym.

Ulga podatkowa 2020 - dla kogo, co to jest i ile wynoszą odliczenia od podatku PIT? [KWOTA]

Rozliczenie PIT 2020 z małżonkiem - kiedy się opłaca?

Rozliczając się wspólnie należy dokonać następujących czynności:

 1. Osobno u każdego z małżonków rozliczyć stratę, koszty uzyskania przychodów, składki ZUS oraz ulgi odliczane od dochodu,
 2. Zsumować należy czyste podstawy opodatkowania,
 3. Sumę podzielić przed dwa,
 4. Od takiej kwoty oblicza się podatek oraz stosuje kwotę zmniejszającą podatek właściwą dla tak ustalonej podstawy obliczenia podatku,
 5. Wyliczony podatek należy pomnożyć przez dwa,
 6. Od wyliczonego podatku odlicza się ulgi odliczane od podatku przysługujące każdemu z małżonków.

PIT 2020 - do kiedy rozliczyć się za 2019 rok? [TERMINARZ]

Wspólne rozliczenie PIT 2020 z małżonkiem może pozwolić na osiągnięcie korzyści podatkowej, gdy:

 • Jeden z małżonków nie zarabia w ogóle - wówczas nie może korzystać z kwoty zmniejszającej podatek; przy rozliczeniu wspólnym kwota zmniejszająca (nawet 1360 zł rocznie) obniży dodatkowo wspólne zarobki - zostanie bowiem odjęta od połowy zarobków małżonka, który zarabia
 • Jeden z małżonków zarabia niewiele, a drugi z małżonków posiada dochód roczny przekraczający pierwszy próg skali podatkowej - czyli 85 528 zł; wówczas korzyścią jest opodatkowanie zarobków obojga małżonków w według stawki 17%

Kwota wolna od podatku 2020 - ile wynosi, co to jest i kogo obowiązuje? [TABELA, ZMIANY]

Warto pamiętać, że rozliczenie PIT 2020 z małżonkiem, czyli wniosek o wspólne opodatkowanie może być wyrażony przez jednego z małżonków. W takim przypadku wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Do kiedy zwrot podatku za 2019 rok? [TERMIN WYPŁAT 2020]

RadioZET.pl/podatki.gov.pl/e-pity.pl/ksiegowosc.infor.pl/KP