Zamknij

UODO: kontakt - jak zgłosić naruszenie RODO i złożyć skargę do UODO?

Redakcja
06.08.2018 14:55
UODO: kontakt - jak zgłosić naruszenie RODO i złożyć skargę do UODO?
fot. pixabay.com

Złożenie skargi do UODO w przypadku naruszenia przepisów RODO przysługuje każdej osobie, której te dane dotyczą. Jak zgłosić naruszenie RODO do UODO i gdzie złożyć skargę? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

Skarga do UODO - jak zgłosić naruszenie RODO i jak złożyć skargę? Gdzie i jak wysłać odpowiednie zawiadomienie i dokumenty? Kto może zgłosić naruszenie RODO do UODO? Sprawdzamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane ze zgłaszaniem naruszeń RODO.

Jak zgłosić naruszenie RODO do UODO?

Przez naruszenie danych osobowych rozumie się naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub bezprawnego zniszczenia, utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do danych osobowych przekazywanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych w związku ze świadczeniem przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych np. przez firmy telekomunikacyjne, są one zobowiązane zawiadamiać o tym Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a czasami również osoby, których dotyczy to naruszenie. Naruszenie danych osobowych powinno być zgłoszone niezwłocznie, ale nie później niż 24 godziny po wykryciu naruszenia. Organem właściwym do zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO).

Jest jeden wyjątek, kiedy zawiadomienie abonenta lub użytkownika końcowego będącego osobą fizyczną o naruszeniu RODO nie jest wymagane. Dzieje się tak w przypadku, jeżeli dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony, które uniemożliwiają odczytanie danych przez osoby nieuprawnione oraz zastosował je do danych, których ochrona została naruszona (na podstawie art. 174a ust. 5 Prawa telekomunikacyjnego).

» RODO: ktoś wykorzystał twoje dane? Masz prawo ubiegać się o odszkodowanie

UODO - jak złożyć skargę ?

W przypadku naruszenia przepisów RODO osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, czyli Prezesa UODO. Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie, Prezes UODO - jeżeli doszło do naruszenia przepisów - w drodze decyzji administracyjnej nakazuje przywrócenie stanu zgodnego z prawem zgodnie z RODO.

Skargę do Prezesa UODO może złożyć osoba fizyczna, jeżeli nieprawidłowość dotyczy przetwarzania jej danych osobowych. W przypadku, gdy skarga dotyczy przetwarzania danych osobowych innej osoby, konieczne jest pełnomocnictwo udzielone przez tę osobę do jej reprezentowania w postępowaniu przed Prezesem Urzędu.

Każda skarga złożona do UODO musi zawierać:

  • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego skargę,
  • własnoręczny podpis,
  • wskazanie podmiotu, na który składana jest skarga (pełną nazwę/imię i nazwisko oraz adres siedziby/zamieszkania),
  • dokładny opis naruszenia,
  • żądanie tj. wskazanie, podjęcia jakich działań składający oczekuje od organu (np. usunięcia danych, wypełnienia obowiązku informacyjnego, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, itd.).

Skarga może być również złożona w formie elektronicznej. Jeżeli składający skargę posiada dowody potwierdzające okoliczności wskazane w skardze (np. korespondencję z administratorem, umowy, zaświadczenia), powinien je dołączyć do skargi.

Kontakt do UODO - jak i gdzie zgłosić naruszenie?

Przez zgłoszeniem naruszenia RODO i złożeniem skargi do UODO można skorzystać z infolinii UODO pod numerem telefonu 606-950-000. Jest ona czynna w dni robocze od 10.00 do 13.00. Urząd Ochrony Danych Osobowych znajduje się przy ulicy Stawki 2 w Warszawie. Poniżej podajemy pełny adres. Biuro jest czynne w godzinach 8.00 - 16.00.

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Prezes UODO jest organem kontrolującym prawidłowość stosowania przepisów RODO przez administratora. Składający skargę w pierwszej kolejności powinien zwrócić się do administratora w celu realizacji swoich uprawnień. Wszczęcie postępowania przed Prezesem UODO nie podlega opłacie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

RadioZET.pl/uodo.gov.pl/KP