Zamknij

Czy można biegać bez maseczki w strefie żółtej i czerwonej? [OBOSTRZENIA]

16.10.2020 16:19
Czy można biegać bez maseczki w strefie żółtej i czerwonej? [OBOSTRZENIA]
fot. Piotr Molecki/East News

Czy można biegać bez maseczki? W związku z wprowadzeniem strefy żółtej na terenie całego kraju, wszyscy przebywający w tzw. przestrzeni publicznej mają obowiązek noszenia maseczek. Czy dotyczy on także osób, które wychodzą, by biegać? Sprawdzamy

Czy można biegać bez maseczki w strefie żółtej i czerwonej?

Czy można biegać bez maseczki?  W rozporządzeniu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, z 9 października czytamy, że  obowiązku noszenia maseczki nie stosuje się w przypadku: 

  • „sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport”

To oznacza, że w strefie żółtej i czerwonej można biegać bez maseczki.

Strefa czerwona: co oznacza? Do kiedy obowiązuje? OBOSTRZENIA, RESTRYKCJE [DEFINICJA, SZKOŁY]

Czy można biegać bez maseczki? Gdzie można być bez maseczki?

Jak wspomnieliśmy, nie ma obowiązku noszenia maseczki w trakcie biegania. W rozporządzeniu jest jeszcze kilka podobnych wyjątków.

Obowiązku noszenia maseczki nie ma w przypadku: 

 1) pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem, o którym mowa w pkt 2, albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie

 2) dziecka do ukończenia 5. roku życia

3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:

całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;
4) osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c i d, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania;

5) kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego 

6) kierującego statkiem, jeżeli urządzenie sterowe znajduje się w osobnym pomieszczeniu albo armator statku zapewni oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność 

7) kierowców wykonujących przewozy drogowe w załodze;

8) sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania;

9) żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności;

10) osoby, której miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej;

11) sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport;

12) osoby przebywającej na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego albo plaży;

13) jazdy konnej;

14) personelu lotniczego przebywającego w kabinie pilota;

15) uczniów i dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oświatowej – na ich terenie, chyba że kierujący takim podmiotem postanowi inaczej.

Gdzie nie trzeba nosić maseczki? Gdzie nie ma obowiązku noszenia maseczek? [ZASADY, OBOSTRZENIA]

Nauka hybrydowa: co to jest, na czym polega? Kiedy i gdzie obowiązuje nauka hybrydowa?