Zamknij

Lekcje zdalne: kiedy są wprowadzane? Ile trwa nauka zdalna i hybrydowa?

03.09.2020 14:59
Lekcje zdalne: kiedy są wprowadzane? Ile trwa nauka zdalna i hybrydowa?
fot. Rafal Gaglewski/REPORTER

Lekcje zdalne mogą zostać wprowadzone w szkole, gdzie uczy się lub pracuje osoba zakażona koronawirusem. Ile trwa taka przymusowa kwarantanna? Sprawdzamy najważniejsze informacje o lekcjach zdalnych w roku szkolnym 2020/21.

Lekcje zdalne: kiedy są wprowadzane?

Lekcje zdalne na początku roku szkolnego 2020/21 zostały wprowadzone w 47 szkołach. Kolejne 12 pracowało w tzw. trybie hybrydowym. W pozostałym lekcje odbywają się z zachowaniem wytycznych sanitarnych.

Kiedy w szkole może zostać wprowadzona nauka zdalna lub hybrydowa? Jak poinformował MEN, w razie wystąpienia zakażenia koronawirusem część lub wszyscy uczniowie będą na oznaczony czas przechodzić na naukę zdalną.

1 września minister edukacji Dariusz Piontkowski poinformował, że „w szczególnych sytuacjach dyrektorzy szkół w porozumieniu z organami prowadzącymi i przy pozytywnej opinii inspektora sanitarnego będą mogli decydować o przejściu na kształcenie w systemie mieszanym (łączącym kształcenie stacjonarne oraz kształcenie na odległość) bądź całkowicie zdalnym

Szef resortu zaznaczył, że decydujący głos w kwestii przejścia na edukację zdalną będzie miał inspektor sanitarny. - Aby nie decydowały subiektywne wrażenia dyrektora szkoły, nauczycieli, części rodziców, tylko doświadczenie inspektorów sanitarnych. Stąd wyraźne zalecenie, że bez zgody powiatowego inspektora nie można podejmować tych działań, które by odchodziły od kształcenia stacjonarnego – podkreślił Piontkowski.

Nauka hybrydowa: co to jest, na czym polega? Czy zostanie wprowadzona od września?

Lekcje zdalne: ile trwają? Jak długo obowiązuje kwarantanna?

Lekcje zdalne potrwają ok. 2-3 tygodnie, czyli tyle, ile trwa kwarantanna. - Po tym okresie, gdy się okaże, że uczniowie, nauczyciele są zdrowi, będą spokojnie wracać do szkół - oświadczył szef MEN, Dariusz Piontkowski.

Czy w szkole obowiązują maseczki? ROK SZKOLNY 2020/21 [STREFA ŻÓŁTA I CZERWONA]

Lekcje zdalne: wytyczne MEN. Jak będzie wyglądała nauka? 

Pomocą dla nauczycieli prowadzących lekcje zdalne ma być poradnik opublikowany przez MEN: "Dobre praktyki w zakresie zdalnej edukacji". Poniżej podajemy część wytycznych, które się w nim znalazły.

Sposób organizacji lekcji:

 1. Wychowawca pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco monitoruje realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, sprawdzając ich obecność na zajęciach on-line. W przypadku nieobecności ustala powód tego zdarzenia.
 2. Stymulowanie kontaktu społecznego uczniów poprzez umożliwienie im kontaktu on-line w określonym czasie, np. po zajęciach obowiązkowych (bez udziału nauczyciela) – po wprowadzeniu ustalonych wspólnie z uczniami i rodzicami zasad kontaktu, które pozwolą  zapewnić e bezpieczeństwo.
 3. Zapewnienie możliwości konsultacji on-line dla rodziców uczniów (zgodnie z potrzebami).
 4. Każdy nauczyciel, w tym nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, powinien określić przejrzysty sposób odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów i rodziców za pośrednictwem komunikatora stosowanego przez szkołę. Najlepiej, aby były to jednolite zasady dla całej szkoły.
 5. Nauczyciele, psychologowie i pedagodzy powinni być dostępni dla uczniów i rodziców on-line zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie internetowej szkoły lub przekazanym rodzicom w sposób ustalony przez szkołę.
 6. Nauczyciele współpracują w zespołach przedmiotowych: ustalają treści kształcenia, które będą realizowane w poszczególnych klasach, i rekomendowany sposób ich realizacji (narzędzia, metody i formy). W razie potrzeby nauczyciele rekomendują dyrektorowi szkoły konieczność modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania.
 7. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści i umiejętności. Uczeń ma prawo korzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela w związku z wykonywanymi zadaniami.
 8. Nauczyciel dostosowuje narzędzia, metody i formy pracy, które zamierza stosować w zdalnym nauczaniu, do możliwości psychofizycznych uczniów. Przydatny jest kontakt z nauczycielem informatyki, który mógłby wskazać, jakie umiejętności/narzędzia uczniowie powinni już mieć opanowane.
 9. Zdalne nauczanie nie może polegać wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.

Ocenianie:

 1. Ocenianie wiedzy może być dokonywane za pomocą testów, quizów, poleceń, prac umieszczonych na obowiązującej w szkole platformie edukacyjnej lub w postaci samodzielnej, udokumentowanej w sposób określony przez nauczyciela pracy w domu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów, poziomu kompetencji informatycznych oraz dostępności posiadanego sprzętu służącego komunikowaniu.
 2. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na platformie edukacyjnej,
  lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej
  np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą elektroniczną.
 3. Nauczyciel archiwizuje prace domowe poszczególnych uczniów na dany tydzień (lub miesiąc) i przechowuje je do wglądu.
 4. Wszystkie prace, które nauczyciel zlecił uczniom jako obowiązkowe, podlegają ocenie. Nie oznacza to jednak, że ocena musi być wyrażona stopniem.
 5. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane
  w czasie zdalnego nauczania w sposób i w terminie ustalonym przez nauczyciela. Zasady poprawy oceny, tym oceny z testu sprawdzającego, powinny być zgodne z zapisami w Statucie Szkoły.
 6. Nauczyciel może przygotować na ustalonych nośnikach przekazu test sprawdzający, za który uczeń otrzyma ocenę.
 7. Informacja na temat przeprowadzania testów sprawdzających wiedzę powinna być umieszczana odpowiednio wcześniej. Należy określić datę i godzinę rozpoczęcia testu oraz przewidywany czas na jego wykonanie. Pozwoli to uczniom określić, kiedy będą musieli korzystać z komputera.
 8. Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, sprawdzian), jest zobowiązany do napisania testu w terminie dodatkowym, ustalonym przez nauczyciela.
 9. Oceny uzyskane podczas nauczania zdalnego są dostępne w e-dzienniku lub na bieżąco przekazywane uczniom i rodzicom drogą elektroniczną ustaloną i jednolitą dla całej szkoły.
 10. Ustalenie sposobu potwierdzania uczestnictwa ucznia na zajęciach innych niż zajęcia prowadzone on-line oraz sposobu i terminu usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach.

 Cały dokument z wytycznymi MEN znajdziecie TUTAJ - LINK

Wytyczne MEN dot. nauki hybrydowej

RadioZET.pl/gov.pl/MEN/PAB