Zamknij

Lekcje zdalne: kiedy zostaną wprowadzone? Czy rozpoczną się od września? [WYTYCZNE MEN]

26.08.2020 12:29
Lekcje zdalne: kiedy zostaną wprowadzone? Czy rozpoczną się od września? [WYTYCZNE MEN]
fot. Anna Golaszewska/East News

Lekcje zdalne mogą zostać wprowadzone w szkołach, które znajdują się na terenie powiatów w strefie żółtej lub czerwonej.  Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało poradnik dla dyrektorów szkół, w którym instruuje jak organizować lekcje w nowym trybie nauczania.  Najważniejsze wytyczne resortu znajdziecie poniżej.

Lekcje zdalne: czy zostaną wprowadzone od września?

Powtórki z ostatniego semestru nie będzie – uczniowie w większości szkół w Polsce 1 września rozpoczną lekcje w szkole. Z informacji, które przekazał minister edukacji Dariusz Piontkowski wynika, że w niektórych miejscach lekcje zdalne, przeprowadzane „na odległość”, będą odbywać się przez okres 2-3 tygodni, czyli tyle ile trwa kwarantanna.

- Przewidujemy - tak przynajmniej na dziś się to wydaje - że przytłaczająca większość szkół będzie mogła od września funkcjonować normalnie, z tymi minimalnymi wymogami sanitarno-higienicznymi, a ewentualne przechodzenie na system mieszany lub kształcenie na odległość będzie się odbywać nie dłużej niż 2-3 tygodnie, czyli tyle, ile trwa kwarantanna. Po tym okresie, gdy się okaże, że uczniowie, nauczyciele są zdrowi, będą spokojnie wracać do szkół - oświadczył szef MEN.

Nauka hybrydowa: co to jest, na czym polega? Czy zostanie wprowadzona od września?

Lekcje zdalne: kiedy mogą zostać wprowadzone?

Szef MEN poinformował, że lekcje zdalne mogą zostać wprowadzone w sytuacji większego zagrożenia epidemiologicznego. - Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o systemie mieszanym (gdy część uczniów uczy się w domu) lub całkowitym przejściu na kształcenie na odległość - w porozumieniu z organem prowadzącym i sanepidem – powiedział w sejmie Piontkowski.

Czy w szkole obowiązują maseczki? ROK SZKOLNY 2020/21 [STREFA ŻÓŁTA I CZERWONA]

Lekcje zdalne: wytyczne MEN. Jak będzie wyglądała nauka? 

Pomocą dla nauczycieli prowadzących lekcje zdalne ma być poradnik opublikowany przez MEN: "Dobre praktyki w zakresie zdalnej edukacji". Poniżej podajemy część wytycznych, które się w nim znalazły.

Sposób organizacji lekcji:

 1. Wychowawca pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco monitoruje realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, sprawdzając ich obecność na zajęciach on-line. W przypadku nieobecności ustala powód tego zdarzenia.
 2. Stymulowanie kontaktu społecznego uczniów poprzez umożliwienie im kontaktu on-line w określonym czasie, np. po zajęciach obowiązkowych (bez udziału nauczyciela) – po wprowadzeniu ustalonych wspólnie z uczniami i rodzicami zasad kontaktu, które pozwolą  zapewnić e bezpieczeństwo.
 3. Zapewnienie możliwości konsultacji on-line dla rodziców uczniów (zgodnie z potrzebami).
 4. Każdy nauczyciel, w tym nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, powinien określić przejrzysty sposób odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów i rodziców za pośrednictwem komunikatora stosowanego przez szkołę. Najlepiej, aby były to jednolite zasady dla całej szkoły.
 5. Nauczyciele, psychologowie i pedagodzy powinni być dostępni dla uczniów i rodziców on-line zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie internetowej szkoły lub przekazanym rodzicom w sposób ustalony przez szkołę.
 6. Nauczyciele współpracują w zespołach przedmiotowych: ustalają treści kształcenia, które będą realizowane w poszczególnych klasach, i rekomendowany sposób ich realizacji (narzędzia, metody i formy). W razie potrzeby nauczyciele rekomendują dyrektorowi szkoły konieczność modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania.
 7. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści i umiejętności. Uczeń ma prawo korzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela w związku z wykonywanymi zadaniami.
 8. Nauczyciel dostosowuje narzędzia, metody i formy pracy, które zamierza stosować w zdalnym nauczaniu, do możliwości psychofizycznych uczniów. Przydatny jest kontakt z nauczycielem informatyki, który mógłby wskazać, jakie umiejętności/narzędzia uczniowie powinni już mieć opanowane.
 9. Zdalne nauczanie nie może polegać wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.

Ocenianie:

 1. Ocenianie wiedzy może być dokonywane za pomocą testów, quizów, poleceń, prac umieszczonych na obowiązującej w szkole platformie edukacyjnej lub w postaci samodzielnej, udokumentowanej w sposób określony przez nauczyciela pracy w domu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów, poziomu kompetencji informatycznych oraz dostępności posiadanego sprzętu służącego komunikowaniu.
 2. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na platformie edukacyjnej,
  lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej
  np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą elektroniczną.
 3. Nauczyciel archiwizuje prace domowe poszczególnych uczniów na dany tydzień (lub miesiąc) i przechowuje je do wglądu.
 4. Wszystkie prace, które nauczyciel zlecił uczniom jako obowiązkowe, podlegają ocenie. Nie oznacza to jednak, że ocena musi być wyrażona stopniem.
 5. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane
  w czasie zdalnego nauczania w sposób i w terminie ustalonym przez nauczyciela. Zasady poprawy oceny, tym oceny z testu sprawdzającego, powinny być zgodne z zapisami w Statucie Szkoły.
 6. Nauczyciel może przygotować na ustalonych nośnikach przekazu test sprawdzający, za który uczeń otrzyma ocenę.
 7. Informacja na temat przeprowadzania testów sprawdzających wiedzę powinna być umieszczana odpowiednio wcześniej. Należy określić datę i godzinę rozpoczęcia testu oraz przewidywany czas na jego wykonanie. Pozwoli to uczniom określić, kiedy będą musieli korzystać z komputera.
 8. Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, sprawdzian), jest zobowiązany do napisania testu w terminie dodatkowym, ustalonym przez nauczyciela.
 9. Oceny uzyskane podczas nauczania zdalnego są dostępne w e-dzienniku lub na bieżąco przekazywane uczniom i rodzicom drogą elektroniczną ustaloną i jednolitą dla całej szkoły.
 10. Ustalenie sposobu potwierdzania uczestnictwa ucznia na zajęciach innych niż zajęcia prowadzone on-line oraz sposobu i terminu usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach.

 Cały dokument z wytycznymi MEN znajdziecie w linku poniżej. Wystarczy kliknąć, by pobrać plik. 

Wytyczne MEN dot. nauki hybrydowej

Rok szkolny 2020/21: KORONAWIRUS. Czy od nowego roku będą lekcje zdalne?

RadioZET.pl/PAP/gov.pl/PAB