Zamknij

Nauka hybrydowa: co to jest, na czym polega? Czy zostanie wprowadzona od września?

01.09.2020 10:00
Nauka hybrydowa: co to jest, na czym polega? Czy zostanie wprowadzona od września?
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Nauka hybrydowa może zostać wprowadzona w szkołach, które znajdują się na terenie powiatów w strefie żółtej lub czerwonej.  Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało poradnik dla dyrektorów szkół, w którym instruuje jak organizować lekcje w nowym trybie nauczania.  Najważniejsze wytyczne resortu znajdziecie poniżej.

Nauka hybrydowa : na czym polega? Czy zostanie wprowadzona od września?

Najprościej mówiąc, nauka hybrydowa to połączenie lekcji przeprowadzonych zdalnie i w szkołach. Taka forma organizowania zajęć ma być wprowadzana w szkołach, które znajdują w miejscach, gdzie rozprzestrzenia się koronawirus. 

W przypadku szkół w strefach żółtych i czerwonych inspektor sanitarny może podjąć decyzję o wprowadzeniu nauki hybrydowej. Są już także znane przypadki miast, które nie zostały umieszczone na rządowej liście, a i tak zamierzają umożliwić nauczycielom zdalne przeprowadzanie lekcji. To m.in. Poznań.

Czy w szkole obowiązują maseczki? ROK SZKOLNY 2020/21 [STREFA ŻÓŁTA I CZERWONA]

Nauka hybrydowa: kiedy i gdzie zostanie wprowadzona?

Nauka hybrydowa nie będzie wprowadzana automatycznie w momencie, gdy dana gmina zostanie umieszczona w strefie żółtej lub czerwonej. - Mamy zapisy w prawie, które pozwalają reagować lokalnie, w pojedynczych placówkach, i tu rola dyrektora, który w kontakcie z organem prowadzącym i powiatowym inspektorem sanitarnym może podejmować decyzję o zmianie sposobu pracy szkoły – poinformował minister edukacji Dariusz Piontkowski.

MEN będzie mogło w sytuacji trudnej, w uzgodnieniu z ministrem zdrowia i głównym inspektorem sanitarnym, podjąć decyzję o przechodzeniu na kształcenie na odległość w skali województwa, kilku województw czy nawet całego kraju, jeśli będzie taka potrzeba.

Nauka hybrydowa: co to jest?

Wytyczne dot. nauki hybrydowej podało już Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jak poinformował resort, poradnik opracowano na podstawie informacji zebranych przez kuratorów oświaty od dyrektorów szkół.

Na czym ma polegać nauka hybrydowa? Poniżej zamieszczamy najważniejsze zalecenia:

 1. Wychowawca pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco monitoruje realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, sprawdzając ich obecność na zajęciach on-line. W przypadku nieobecności ustala powód tego zdarzenia.
 2. Wychowawca, we współpracy z innymi nauczycielami, ustala poziom zaangażowania uczniów, ich aktywność w trakcie zajęć oraz pomaga 
  w rozwiązywaniu bieżących problemów.
 3. Realizacja przez wychowawcę, przy wsparciu specjalistów, programu wychowawczo-profilaktycznego – dostosowanie tematyki zajęć z wychowawcą do pojawiających się problemów związanych ze zdalnym nauczaniem i pandemią.
 4. Stymulowanie kontaktu społecznego uczniów poprzez umożliwienie im kontaktu on-line w określonym czasie, np. po zajęciach obowiązkowych (bez udziału nauczyciela) – po wprowadzeniu ustalonych wspólnie z uczniami i rodzicami zasad kontaktu, które pozwolą  zapewnić e bezpieczeństwo.
 5. Zapewnienie możliwości konsultacji on-line dla rodziców uczniów (zgodnie z potrzebami).
 6. Każdy nauczyciel, w tym nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, powinien określić przejrzysty sposób odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów i rodziców za pośrednictwem komunikatora stosowanego przez szkołę. Najlepiej, aby były to jednolite zasady dla całej szkoły.

Ocenianie w trakcie nauki hybrydowej:

 1. Nauczyciele mają obowiązek monitorować postępy uczniów w nauce zdalnej.
 2. Sposoby monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności w okresie nauki zdalnej są ujęte w sposobach sprawdzania wiedzy 
  z poszczególnych przedmiotów.
 3. Nauczyciel określa sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz decyduje, które zadanie będzie podlegało ocenie.
 4. Monitorowanie i weryfikowanie wiedzy może być dokonywane za pomocą testów, quizów, poleceń, prac umieszczonych na obowiązującej w szkole platformie edukacyjnej lub w postaci samodzielnej, udokumentowanej w sposób określony przez nauczyciela pracy w domu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów, poziomu kompetencji informatycznych oraz dostępności posiadanego sprzętu służącego komunikowaniu.
 5. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na platformie edukacyjnej, 
  lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej 
  np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą elektroniczną.
 6. Nauczyciel archiwizuje prace domowe poszczególnych uczniów na dany tydzień (lub miesiąc) i przechowuje je do wglądu. Prace pisemne, karty pracy oraz zdjęcia wykonanych prac plastyczno-technicznych są przechowywane przez nauczyciela w specjalnie utworzonym do tego celu folderze.
 7. Wszystkie prace, które nauczyciel zlecił uczniom jako obowiązkowe, podlegają ocenie. Nie oznacza to jednak, że ocena musi być wyrażona stopniem.
 8. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane 
  w czasie zdalnego nauczania w sposób i w terminie ustalonym przez nauczyciela. Zasady poprawy oceny, tym oceny z testu sprawdzającego, powinny być zgodne z zapisami w Statucie Szkoły.
 9. Nauczyciel może przygotować na ustalonych nośnikach przekazu test sprawdzający, za który uczeń otrzyma ocenę.
 10. Informacja na temat przeprowadzania testów sprawdzających wiedzę powinna być umieszczana odpowiednio wcześniej. Należy określić datę i godzinę rozpoczęcia testu oraz przewidywany czas na jego wykonanie. Pozwoli to uczniom określić, kiedy będą musieli korzystać z komputera.
 11. Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, sprawdzian), jest zobowiązany do napisania testu w terminie dodatkowym, ustalonym przez nauczyciela.
 12. Oceny uzyskane podczas nauczania zdalnego są dostępne w e-dzienniku lub na bieżąco przekazywane uczniom i rodzicom drogą elektroniczną ustaloną i jednolitą dla całej szkoły.
 13. Ustalenie sposobu potwierdzania uczestnictwa ucznia na zajęciach innych niż zajęcia prowadzone on-line oraz sposobu i terminu usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach.

 Cały dokument z wytycznymi MEN znajdziecie w linku poniżej. 

Wytyczne MEN dot. nauki hybrydowej i zdalnej - LINK. Cały dokument jest dostępny do pobrania na samym dole strony

Rok szkolny 2020/21: KORONAWIRUS. Czy od nowego roku będą lekcje zdalne?

RadioZET.pl/PAP/PAB