Zamknij

Protest wyborczy 2020: WZÓR. Co to jest? Jak, gdzie i kiedy można złożyć protest wyborczy?

14.07.2020 12:41
Protest wyborczy 2020: WZÓR. Co to jest? Jak, gdzie i kiedy można złożyć protest wyborczy?
fot. Julian Sojka/East News

Protest wyborczy, wniosek kierowany do sądu, można wysłać w przypadku wątpliwości związanych z przeprowadzeniem wyborów.  W jakich okolicznościach można go wysłać?

Protest wyborczy 2020: co to jest?

Protest wyborczy to dokładnie wniosek skierowany do sądu, w którym wskazuje się na nieprawidłowości formalne związane z przeprowadzeniem wyborów, domagając się ich unieważnienia.

Kwestia składania protestu wyborczego została uregulowana odrębnie w poszczególnych ustawach dotyczących poszczególnych wyborów, w tym w kodeksie wyborczym, tj. w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.

Wybory parlamentarne 2023: kiedy się odbędą? Kiedy poznamy datę wyborów 2023 [DATA, SONDAŻE]

Protest wyborczy 2020: WYBORY PREZYDENCKIE. Kiedy można składać protest?

Jak czytamy w kodeksie wyborczym, protest można składać: 

  • przeciwko ważności wyborów, 
  • ważności wyborów w okręgu
  •  wyborowi określonej osoby 

Protest wyborczy może być wniesiony z powodu: 

1) dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom, określonego w rozdziale XXXI Kodeksu karnego, mającego wpływ na przebieg głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów 

2) naruszenia przepisów kodeksu dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik wyborów

Protest przeciwko wyborowi Prezydenta Rzeczypospolitej może wnieść wyborca, którego nazwisko w dniu wyborów było umieszczone w spisie wyborców w jednym z obwodów głosowania.

Prezydent Polski: najważniejsze informacje [WIEK, UPRAWNIENIA, OBOWIĄZKI, FUNKCJA, PARTIA, ZAROBKI]

Protest wyborczy 2020: gdzie składać? [PROCEDURA]

Protest przeciwko ważności wyborów do Sejmu wnosi się na piśmie do Sądu Najwyższego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Protest przeciwko wyborowi Prezydenta Rzeczypospolitej wnosi się na piśmie do Sądu Najwyższego nie później niż w ciągu 3 dni od dnia podania wyników wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą.

Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty

Jak wygląda proces rozpatrywania protestu wyborczego?

  • Sąd Najwyższy pozostawia bez dalszego biegu protest wniesiony przez osobę do tego nieuprawnioną 
  • Jeżeli w proteście zarzucono popełnienie przestępstwa przeciwko wyborom, Sąd Najwyższy niezwłocznie zawiadamia o tym Prokuratora Generalnego. 
  • Sąd Najwyższy rozpatruje protest w składzie 3 sędziów, w postępowaniu nieprocesowym, i wydaje opinię w formie postanowienia w sprawie protestu. Opinia powinna zawierać ustalenia co do zasadności zarzutów protestu, a w razie potwierdzenia zasadności zarzutów – ocenę, czy przestępstwo przeciwko wyborom lub naruszenie przepisów kodeksu miało wpływ na wynik wyborów. 
  • Uczestnikami postępowania są: wnoszący protest, przewodniczący właściwej komisji wyborczej albo jego zastępca i Prokurator Generalny
  • Sąd Najwyższy podejmuje w ciągu 30 dni od dnia podania wyników wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą, na posiedzeniu z udziałem Prokuratora Generalnego i Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej.
  • W razie podjęcia przez Sąd Najwyższy uchwały stwierdzającej nieważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej, przeprowadza się nowe wybory na zasadach i w trybie przewidzianych w kodeksie. 

Protest wyborczy 2020: wzór

Wzór protestu wyborczego został udostępniony na stronie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Udostępniamy do poniżej.

RadioZET.pl/Kodeks wyborczy/HFPC/PAB