Zamknij

Unieważnienie wyborów: FREKWENCJA. Czy unieważnienie wyborów prezydenckich jest możliwe?

10.07.2020 14:00
Unieważnienie wyborów: FREKWENCJA.  Czy unieważnienie wyborów prezydenckich jest możliwe?
fot. WOJCIECH STROZYK/REPORTER

Czy możliwe jest unieważnienie wyborów prezydenckich? Sprawdzamy, jakie scenariusze są możliwe po rozstrzygnięciu drugiej tury głosowania.

Unieważnienie wyborów: FREKWENCJA

W wyborach prezydenckich frekwencja nie wpływa na wynik głosowania. Wygrywa je ten kandydat, który otrzyma ponad połowę wszystkich oddanych ważnych głosów. Jeśli żaden ze startujących nie osiągnie tego wyniku, dwa tygodnie później odbywa się II tura głosowania, w której uczestniczą dwaj kandydaci z największą liczbą głosów z I tury. Wygrywa ją ten, kto otrzyma większą liczbę głosów.

Druga tura wyborów. Nowe zasady głosowania w lokalach wyborczych

Unieważnienie wyborów: czy unieważnienie wyborów jest możliwe?

W kodeksie wyborczym czytamy, że: 

Przeciwko ważności wyborów, ważności wyborów w okręgu lub wyborowi określonej osoby może być wniesiony protest z powodu:

  •  dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom, określonego w rozdziale XXXI Kodeksu karnego, mającego wpływ na przebieg głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów
  • naruszenia przepisów kodeksu

Protest przeciwko wyborowi prezydenta może wnieść:

  • wyborca, którego nazwisko w dniu wyborów było umieszczone w spisie wyborców w jednym z obwodów głosowania.
  • przewodniczący właściwej komisji wyborczej i pełnomocnik wyborczy

Protest przeciwko wyborowi prezydenta:

  • wnosi się na piśmie do Sądu Najwyższego nie później niż w ciągu 14 dni od dnia podania wyników wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą.
  • powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty.

 W razie stwierdzenia nieprawidłowości w ustaleniu zbiorczych wyników głosowania Państwowa Komisja Wyborcza zarządza ponowne ustalenie tych wyników.

Sąd Najwyższy pozostawia bez dalszego biegu protest: 

  • wniesiony przez osobę do tego nieuprawnioną lub niespełniający warunków określonych w art. 321. Niedopuszczalne jest przywrócenie terminu do wniesienia protestu.
  • dotyczący sprawy, co do której w kodeksie przewiduje się możliwość wniesienia przed dniem głosowania skargi lub odwołania do sądu lub do Państwowej Komisji Wyborczej.

Jeżeli w proteście zarzucono popełnienie przestępstwa przeciwko wyborom, Sąd Najwyższy niezwłocznie zawiadamia o tym Prokuratora Generalnego.

Więcej informacji o wyborach prezydenckich:

Programy wyborcze kandydatów:

RadioZET.pl/PKW/PAB