Zamknij

Wybory hybrydowe: co to znaczy? Czym są wybory hybrydowe? [ZASADY, 2020]

Paweł Żurek
17.06.2020 20:40
Wybory hybrydowe:co to znaczy? Czym są wybory hybrydowe? [ZASADY, 2020]
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Wybory hybrydowe, łączące głosowanie tradycyjne z korespondencyjnym, moją według rządzących umożliwić bezpieczne przeprowadzenie procesu wyboru nowego prezydenta. Zasady ich przeprowadzenia można znaleźć w projekcie ustawy zamieszczonym na stronie Sejmu.  W tym artykule sprawdzamy, czym dokładnie są wybory hybrydowe.

Wybory hybrydowe: co to znaczy? Czym są wybory hybrydowe?

Wybory hybrydowe to powszechnie obowiązująca nazwa głosowania, które ma zostać przeprowadzone jednocześnie dwiema metodami – tradycyjną i korespondencyjną. Rządząca koalicja chce, by właśnie przez połączenie obu form bezpiecznie przeprowadzić procedurę wyboru nowego prezydenta. Projekt ustawy, która określa zasady wyborów hybrydowych, został już przyjęty przez Sejm. 

Za projektem ustawy „o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na prezydenta zarządzonych w 2020 roku z możliwością głosowania korespondencyjnego” zagłosowało 234 posłów PiS i 10 z Konfederacji.

Jak informuje portal 300Polityka, póki co nie wiadomo, kiedy zajmie się nim Senat.   

Wybory hybrydowe: ZASADY

Zasady wyborów hybrydowych można znaleźć w opublikowanym na stronie sejmowej projekcie ustawy. Poniżej wymienimy najważniejsze z nich:

 1. Wyborca może głosować korespondencyjnie
 2. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do 12 dni przed wyborami, lub 5 jeśli podlegamy kwarantannie lub pozostajemy w izolacji.
 3. Zgłoszenia można dokonać ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem Internetu.
 4. Zgłoszenie musi zawierać nazwisko i imię lub imiona, datę urodzenia, PESEL oraz wskazanie adresu.
 5. W przypadku wyborcy mieszkającego za granicą należy podać miejsce pobytu, numer ważnego polskiego paszportu.
 6. Niepełnosprawni wyborcy mogą zażądać nakładkę do karty sporządzoną w alfabecie Braille’a.
 7. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy drugiej tury.
 8. Pakiet wyborczy w kraju otrzymujemy nie później niż 5 dni przed dniem wyborów
 9. Konsul po otrzymaniu od właściwej komisji kart do głosowania wysyła pakiet wyborczy – jednak nie później niż 6 dni przed wyborami
 10. Wyborca może najpóźniej drugiego dnia przed dniem wyborów osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną:
 •  w przypadku głosowania w kraju – do właściwego urzędu gminy;
 • w przypadku głosowania za granicą – do właściwego konsula.

Wybory 2020: lista kandydatów. Na kogo głosować w wyborach prezydenckich w Polsce? [KANDYDACI]

Wybory hybrydowe: jak będzie wyglądał pakiet wyborczy? 

W skład pakietu wyborczego wchodzi:

 • Koperta zwrotna
 • Karta do głosowania
 • Koperta na kartę do głosowania
 • Instrukcja głosowania korespondencyjnego
 • Oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania
 • Ewentualnie – nakładka w alfabecie Braille’a

 Wybory hybrydowe: jak będą wyglądały?

 1. Na kopercie zwrotnej wpisujemy w przeznaczonym do tego miejscu swoje imię, nazwisko oraz numer PESEL.
 2. Po wypełnieniu karty do głosowania wkładamy do koperty na kartę, zakleja ją, a następnie wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem. Na kopercie zwrotnej wpisujemy adres właściwej komisji wyborczej.

Następnie:

 • W przypadku głosowania w kraju najpóźniej 2 dnia przed dniem wyborów wrzuca kopertę zwrotną do znajdującej się na terenie gminy nadawczej skrzynki operatora.
 • W przypadku głosowania za granicą na własny koszt przesyłamy do właściwego konsula.
 • Wyborca może przed dniem głosowania osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną
 • Koperty na kartę do głosowania wyjęte z kopert zwrotnych dostarczonych do obwodowej komisji wyborczej wrzucane są do urny wyborczej.

Wybory hybrydowe: czy będą komisje wyborcze? 

W trakcie wyborów hybrydowych jedną z form oddawania głosów jest głosowanie tradycyjne, w lokalach wyborczych. Na ten cel zostaną powołane komisje. Ustawa o tzw. wyborach hybrydowych stanowi, że:

 • Od chwili rozpoczęcia głosowania aż do jego zakończenia w lokalu wyborczym musi być równocześnie obecnych co najmniej 3 członków obwodowej komisji wyborczej, w tym przewodniczący komisji lub jego zastępca, a w przypadku komisji powołanej w składzie 3 osób – co najmniej 2 członków, w tym przewodniczący komisji lub jego zastępca.
 • Wszystkie czynności obwodowej komisji wyborczej związane z ustaleniem wyników głosowania w obwodzie i sporządzeniem protokołu głosowania wykonywane są wspólnie przez członków komisji w liczbie stanowiącej co najmniej połowę jej pełnego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
 • Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych, a także szczegółowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym, mając na względzie potrzebę ochrony zdrowia osób przebywających w lokalu obwodowej komisji wyborczej.
 • Minimalny skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej wynosi 3 członków

Całą treść projektu ustawy o sposobie przeprowadzania wyborów prezydenckich znajdziecie tutaj: LINK

Programy kandydatów na prezydenta :

Więcej informacji o wyborach prezydenckich:

RadioZET.pl/orka.sejm.gov.pl/PZ