Zamknij

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dla osoby biorącej udział w sondzie ulicznej

Łukasz Sawala
10.09.2019 11:59
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dla osoby biorącej udział w sondzie ulicznej
fot. ---

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dla osoby biorącej udział w sondzie ulicznej 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Eurozet Radio sp. z o. o. z siedzibą
w Warszawie (dalej jako: „Eurozet Radio”), adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, KRS: 0000042292, NIP: 5252208814, REGON: 017270730. Z Eurozet Radio możne się Pani/Pan skontaktować pisząc na adres podany powyżej lub poprzez wiadomość na adres e-mail: online@radiozet.pl.

 1. W Eurozet Radio został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możne się Pani/Pan skontaktować za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa lub za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@eurozet.pl
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”): w celu przeprowadzenia sondy ulicznej, dochodzenia i obrony praw w razie zaistnienia ewentualnych roszczeń, w celach promocyjnych, archiwizacyjnych, jak również celach statystycznych, co będzie wynikało z prawnie uzasadnionego interesu Eurozet Radio na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora lub osoby trzeciej polegającego na dostarczenia materiału - wypowiedzi z sondy - do programu, obronie praw, promocji działalności administratora, prowadzeniu statystyk oraz archiwizacji).
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z grupy kapitałowej Eurozet, dostawcy usług technicznych, agencje marketingowe, usługodawcy zajmujący się działalnością archiwizacyjną oraz świadczący usługi doradztwa prawnego. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poprzez profilowanie - Eurozet Radio nie będzie też podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w nagraniu wypowiedzi do sondy ulicznej. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych będzie skutkować niemożliwością wzięcia udziału w nagraniu wypowiedzi do sondy ulicznej.
 1. Pani/Pana dane zawarte w materiałach audiowizualnych (wideo, zdjęcia) mogą trafić na serwery dostawców aplikacji, oprogramowania i usług IT, w związku z korzystaniem przez Eurozet Radio
  z usług/oprogramowania/aplikacji, które dostarczają (np. platformy Youtube). Niektóre z tych serwerów znajdują się w USA. Przekazywanie danych do Stanów Zjednoczonych odbywa się na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (tzw. „decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony” zgodnie z artykułem 45 RODO), potwierdzającej ich odpowiednie zabezpieczenie. Ma Pani/Pan możliwość uzyskania kopii tych danych.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągniecia celu, w jakim są przetwarzane (lub do czasu sprzeciwu), a po osiągnięciu celu przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń). Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane
  w celach archiwizacyjnych oraz statystycznych do czasu osiągnięcia celu przez Eurozet Radio lub do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Eurozet Radio dostępu do dotyczących Panią/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz prawo do przeniesienia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 1. PRAWO DO SPRZECIWU - ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych gdy: (1) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w której się Pani/ Pan znalazła/znalazł lub (2) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Sprzeciw może Pani/Pan wnieść pisząc na adres e-mail: iodo@eurozet.pl lub na adres siedziby Eurozet Radio.
Komentarze
Przeczytaj więcej