Słuchaj
Damian Michałowski, Michał Korościel
Konrad Piasecki
Damian Michałowski, Michał Korościel
Marcin Sońta , Mateusz Ptaszyński
Marcin Wojciechowski
Marcin Wojciechowski
Hubert Radzikowski , Justyna Dżbik
Sprawdź co graliśmy

Teraz gramy

Data na prawie jazdy nie musi oznaczać terminu utraty uprawnień

01.08.2017 11:00

Jak wynika z prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, mimo wpisanej konkretnej daty ważności dokumentu, przy ubieganiu się o wydanie nowego prawa jazdy, osoby nie są zobligowane ponownie ubiegać się o uzyskane uprzednio uprawnienia.

Data na prawie jazdy nie musi oznaczać terminu utraty uprawnień fot. rafmarmoto.pl

Taki wyrok zapadł w sprawie jednego z kierowców, który ze względu na zmianę adresu miejsca zamieszkania, złożył w urzędzie miasta wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy. W nowo odebranym dokumencie w rubryce nr 11 (data ważności uprawnienia) pojawiła się konkretna data w miejscu, gdzie wcześniej widniała pozioma kreska.

Dlatego też mężczyzna postanowił odwołać się do sądu administracyjnego w Krakowie, który uznał:

"

Po rozpoznaniu sprawy ze skargi W. Ż. na czynność materialno-techniczną Prezydenta Miasta K. w przedmiocie wymiany prawa jazdy, wyrokiem z 20 stycznia 2015 r., III SA/Kr 1352/14 stwierdził bezskuteczność wpisu daty ważności uprawnienia w rubryce 11 dokumentu prawa jazdy i zasądził od Prezydenta Miasta K. na rzecz skarżącego kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. W uzasadnieniu Sąd podniósł, że w chwili składania wniosku przez W. Ż. (16 maja 2014 r.) o zmianę adresu miejsca zamieszkania w dokumencie prawa jazdy, jak i w chwili wydania nowego dokumentu prawa jazdy (20 maja 2014 r.), podstawę prawną wydania nowego dokumentu prawa jazdy ujawniającego zmianę danych stanowiła ustawa z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r., poz. 600), która w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a stwierdza: Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów składającym się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy jest wydane w kraju prawo jazdy. Z powyższego wynika, że prawo jazdy jest jedynie dokumentem, który ujawnia uprawnienie do kierowania pojazdami. Pozostaje poza sporem, że skarżący posiada uprawnienie do kierowania pojazdami ważne bezterminowo. "

Jak się okazało, istniejący system informatyczny nie pozwala na wydrukowanie dokumentu prawa jazdy bez wpisania w kolumnie 11 jakiejkolwiek „daty ważności uprawnienia”. Dlatego żaden obywatel nie powinien ponieść konsekwencji wadliwie funkcjonującego systemu informatycznego. Odpowiedzieć za to powinni ci, którzy zezwolili na jego wdrożenie.

RadioZET/MS

Oceń