Płatne telewizje chcą interwencji KE w sprawie abonamentu RTV

21.04.2017 16:34

Zdaniem telewizji kablowych i satelitarnych procedowany projekt zmian w ustawie o poborze abonamentu RTV może naruszać przepisu UE. Do KE złożono wniosek z prośbą o pilną interwencję.

Płatne telewizje chcą interwencji KE w sprawie abonamentu RTV fot. Iain Watson, CC BY 2.0

Projekt budzi w Polsce duże kontrowersje – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowe chce nałożyć na płatne telewizje obowiązek przekazywania danych osobowych swoich klientów Poczcie Polskiej, która odpowiada za zbieranie opłat abonamentowych.

Płatne platformy alarmują, że taki zapis łamie konstytucyjną zasadę równości wobec prawa – Poczta będzie zmuszać do płacenia tylko abonamentów płatnych telewizji jednocześnie nie niepokojąc osób, które z usług takich platform nie korzystają.

Wzbudziło to obawy branży, że klienci mogą masowo rezygnować z płatnego dostępu i decydować się na przykład na oglądanie programów przez internetowe platformy VoD bądź też przejść całkowicie na pirackie treści.

Apel do Komisji Europejskiej zgłosiły w imieniu platform TV zrzeszające je izby gospodarcze. W treści wniosku można wyczytać, że sprawa jest pilna i wymaga podjęcia działań jeszcze przed wejściem nowego prawa w życie, gdyż jego przyjęcie będzie miało „nieodwracalny wpływ na cały rynek mediów w Polsce”.

Według wnioskodawców proponowana ustawa o abonamencie RTV narusza 4 przepisy UE:

  • przepisy art. 2 Rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albowiem projektodawca z góry zastrzega, że nie będzie zgłaszał projektu Komisji celem podjęcia stosownej decyzji, podczas gdy projekt ten zakłada wprowadzenie w prawie krajowym nowej pomocy publicznej w rozumieniu prawa UE
  • zasadę neutralności technologicznej wyrażoną w art. 8 ust. 1 Dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa), albowiem przewidują bardziej niekorzystne warunki regulacyjne i konkurencyjne (nałożenie nowych obowiązków, skutkujących zmniejszeniem atrakcyjności usług) na wybranych tylko dostawców usług łączności elektronicznej
  • wyrażone w art. 7 lit. e) oraz art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, albowiem przewidują przetwarzanie danych osobowych abonentów usług telewizji z naruszeniem określonego w tym przepisie wymogu konieczności przetwarzania oraz ujawnienia danych wobec podmiotu wykonującego władzę publiczną/zadania w interesie publicznym, a nadto zakładają niedopuszczalną zmianę celu przetwarzania danych osobowych abonenta
  • postanowienia Dyrektywy 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa o zezwoleniach), w tym jej art. 6 ust. 1 oraz załącznika, albowiem nakładają na wybranych przedsiębiorców telekomunikacyjnych dodatkowe obowiązki, niezwiązane bezpośrednio ze świadczeniem usług wskazanych w tej dyrektywie i niewskazane w załączniku do tej dyrektywy

Płatne telewizje podkreślają, że istnieje silna motywacja polityczno-ekonomiczna wdrożenia nowej ustawy, w związku z czym mówi się nawet o skróceniu czasu vacatio legis do 1,5-2 miesięcy – po takim czasie od uchwalenia przepisy zaczęłyby obowiązywać.

Zagłosuj

Czy powinniśmy płacić abonament RTV?

Najlepsze radia renomowanych marek

RadioZET.pl/MT

Oceń