Regulamin

26.05.2017 16:07

REGULAMIN KONKURSU

OD A DO ZET”

(dalej „Regulamin”)

A. Postanowienia ogólne

1. Konkurs „od A do ZET” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez Eurozet Radio Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042292, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 525-22-08-814 oraz numer statystyczny REGON 017270730, z kapitałem zakładowym w wysokości 70 743 500,00 PLN (dalej „Organizator”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej „Organizator”).

2. Centrum Kongresowe Plus Spółka z o.o. Zakopane, ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 35/14, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego/ewidencji gospodarczej pod numerem 0000525366,  NIP 725-20-788-96, REGON 101849504 (dalej „Fundator”).

3. Z zastrzeżeniem ust 4 poniżej w Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału:

a) pracownicy oraz współpracownicy Organizatora lub spółek powiązanych z nim kapitałowo;

b) inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;

c) osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;

d) osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Konkursu, wygrały, w wyniku udziału w konkursach organizowanych przez Organizatora, nagrody o łącznej wartości brutto przekraczającej średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, podane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do ostatniego kwartału.

B. Czas trwania Konkursu

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na antenie Radia ZET w dni powszednie w terminie od dnia 29 maja 2017 roku do dnia 2 czerwca 2017 roku w porannym programie Dzień Dobry Bardzo (dalej „Program”) w godzinach między 6.00 a 10.00 (dalej: „Czas trwania Konkursu”). Każdego dnia w Czasie trwania Konkursu odbędzie się jedna runda (dalej „Rundy”).

C. Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. w skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

D. Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie (dalej „Nagrody”) są:

a) 5 (pięć) voucherów upoważniających do rodzinnego pobytu (2 osoby dorosłe + 1 dziecko do 12 lat) w Hotelu Ossa w terminie 15-18 czerwca 2017 roku (dalej „Pobyt”), każdy o wartości 1.554,00 zł (tysiąc pięćset pięćdziesiąt cztery złote) brutto wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 173,00 zł stanowiącą równowartość podatku od wygranej (dalej „Nagroda Główna”).

b) 5 (pięć) nagród w postaci płyt DVD i/lub CD i/lub książek i/lub gier (dalej „Nagrody Dodatkowe”). Rodzaj Nagród Dodatkowych zostanie każdorazowo wskazany przez prowadzącego Program.

2. Pobyt obejmuję:

- śniadania w formie bufetu

- kolacje dla dzieci i dorosłych w godz. 19:00-21:00

- wstęp na basen, do sauny fińskiej, tureckiej, na podczerwień, łaźni rzymskiej oraz jacuzzi

- animacje dla dzieci by Trip Kids Zone

- dla dzieci plac zabaw na piaszczystej plaży, dmuchańce

- późny check–out do godz. 16.00 (w miarę dostępności).

3. W każdej Rundzie przyznana zostanie jedna Nagroda Główna i jedna Nagroda Dodatkowa z zastrzeżeniem pkt. E 2. Prowadzący Program każdorazowo wskaże rodzaj Nagrody Dodatkowej do wygrania w danej Rundzie.

4. Każdemu uczestnikowi Konkursu przysługuje jednorazowe prawo do wygrania Nagrody. Każdemu uczestnikowi przysługuję jednorazowe prawo do udziały w Konkursie.

E. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest dodzwonienie się pod numer podany przez prowadzącego Program. Pierwsza osoba, która dodzwoni się pod podany numer wchodzi na antenie i staję się uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) i czyni to we własnym imieniu.

2. W każdej Rundzie prowadzący Program zada maksymalnie 3 pytania (dalej „Pytanie”). Zadaniem Uczestnika jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na wszystkie zadane Pytania (dalej „Odpowiedź”). Pytania zadawane są do pierwszego błędu popełnione przez Uczestnika Konkursu, na każde Pytanie. Uczestnik musi odpowiedzieć w czasie pięciu sekund. Uczestnik, który udzieli Odpowiedzi na wszystkie Pytania wygrywa jedną Nagrodę Główną oraz Nagrodę Dodatkową. Uczestnik, który udzieli błędnej odpowiedzi przynajmniej na jedno pytanie bądź nie udzieli odpowiedzi w wyznaczonym czasie 5 sekund otrzymuję tylko Nagrodę Główną.

3. Jeżeli w wyżej opisany sposób nie zostanie przyznana Nagroda Dodatkowa, przechodzi ona do dyspozycji organizatora Konkursu.

4. Przedstawiciel Organizatora oddzwoni do zwycięzców z prośbą o przekazanie danych zwycięzców, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz dokładnego adresu zamieszkania (dalej „Dane”) celem wydania Nagrody.

F. Odbiór Nagród

1. Organizator prześle w terminie dwóch dni roboczych od momentu wygranej na adres mailowy wskazany przez Zwycięzcę formularz.

2. Odbiór Nagród następuje osobiście w siedzibie Organizatora, w sposób wskazany przez Organizatora lub też Nagroda zostanie wysłana do zwycięzców Konkursu pocztą na adres wskazany przez te osoby w terminie nie później niż w ciągu 5 (pięciu) dni od dnia doręczenia do Organizatora oryginału wypełnionego formularza o którym mowa powyżej.

3. Podatek dochodowy od Nagrody obciąża zwycięzcę zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. 10.51.307 j.t. z późn. zm.).

4. Organizator, w przypadku, gdy powstanie taki obowiązek, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. 10.51.307 j.t. z późn. zm.), przed wydaniem Nagród zwycięzcom Konkursu, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%.

G. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu.

2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursów jest Organizator. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w związku z Konkursem. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

3. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na jego adres wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone w tym trybie rozstrzyga Komisja Konkursowa. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

4. W przypadku zerwania połączenia telefonicznego w czasie trwania Konkursu z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, decyzję podejmuje Komisja Konkursowa. Zgłoszenia do Konkursu niespełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym ich czytelność są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

5. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści sprzecznych z porządkiem prawnym.

7. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na www.radiozet.pl

Oceń