Zamknij

Sprawdź, czy zdasz maturę podstawową z matematyki!

Redakcja
04.05.2018 12:31

Pytanie 1

Suma wszystkich pierwiastków równania (x+3)(x+7)(x-11)=0 jest równa:

Pytanie 2

Liczba

Liczba

jest równa:

Pytanie 3

Liczba osobników pewnego zagrożonego wyginięciem gatunku zwierząt wzrosła w stosunku do liczby tych zwierząt z 31 grudnia 2011 r. o 120% i obecnie jest równa 8910. Ile zwierząt liczyła populacja tego gatunku w ostatnim dniu 2011 roku?

Pytanie 4

Do zbioru rozwiązań nierówności:

Do zbioru rozwiązań nierówności:
nie należy

liczba:

Pytanie 5

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór wszystkich rozwiązań nierówności 2-3x ≥ 4.

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór wszystkich rozwiązań nierówności 2-3x ≥ 4.
fot. CKE

Pytanie 6

Równanie

Równanie

z niewiadomą x:

Pytanie 7

Równość

Równość

jest prawdziwa dla:

Pytanie 8

Liczby a i c są dodatnie. Liczba b stanowi 48% liczby a oraz 32% liczby c. Wynika stąd, że:

Pytanie 9

Punkty ABCD leżą na okręgu o środku S (zobacz rysunek). Miara kąta BDC jest równa:

Punkty ABCD leżą na okręgu o środku S (zobacz rysunek). Miara kąta BDC jest równa:

Pytanie 10

Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt W = (1,9). Liczby -2 i 4 to miejsca zerowe funkcji f.

Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt W = (1,9). Liczby -...

Najmniejsza wartość funkcji f w przedziale <−1, 2> jest równa:

Sprawdź wynik